To moja pierwsza kadencja w Sejmie RP, w którym mam zaszczyt reprezentować mieszkańców naszego okręgu wyborczego. Moja praca to nie tylko burzliwe obrady plenarne, ale także skrupulatne rozpatrywanie projektów ustaw w komisjach sejmowych.

Doświadczenie w prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego pomaga mi w pracy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Moje pierwsze wystąpienie sejmowe dotyczyło, jakże istotnej dla wszystkich rolników, kwestii ubezpieczeń społecznych. 

http://videosejm.pl/video/2456-posel-ryszard-bartosik-wystapienie-z-dnia-17-grudnia-2015-roku 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej; do zakresu działania Komisji należą również sprawy określania kierunków demonopolizacji organów i struktur zajmujących się powyższą działalnością oraz rozwoju i modernizacji infrastruktury wsi oraz problematyka związana z oświatą i doradztwem rolniczym.

To w kwestii rolnictwa zabrałem głos po raz pierwszy apelujac o to, aby zapisy zawarte w tym programie, dotyczące ubezpieczeń rolniczych były realizowane, ponieważ ubezpieczenia rolnicze w tej formie rolnikom po prostu się należą i wszelkie głosy przeciwko tym ubezpieczeniom są nieuprawnione. Proszę bardzo, aby ten program dotyczący ubezpieczeń rolniczych, KRUS-u był realizowany. Przypomniałem jednocześnie, ze problem dopłat bezpośrednich nie jest zamknięty, ponieważ nie nastąpiło zrównanie dopłat z tzw. krajami starej unii.