Serdecznie zapraszam Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tureckiego do wzięcia udziału w konkursie na:
🏆 NAJLEPSZĄ BABKĘ WIELKANOCNĄ 2023

Jak co roku zadanie konkursowe polega na stworzeniu tradycyjnej babki wielkanocnej!

Konkursowe wypieki proszę dostarczyć do Biura Poselskiego przy ul. Mickiewicza 1A w Turku – 31 marca 2022 r. w godz. 9-17.

Na zwycięzcę czeka voucher o wartości 2000 zł oraz dwa wyróżnienia po 500 zł!

Więcej w załączonym regulaminie 👇

 

REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJLEPSZĄ BABKĘ WIELKANOCNĄ 2023”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu na „NAJLEPSZĄ BABKĘ WIELKANOCNĄ 2023” (zwanego dalej „Konkursem”)  jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP – Ryszard Bartosik z siedzibą
w Turku, ul. Mickiewicza 1A (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Celem Konkursu jest:

a) popularyzacja tradycyjnych świątecznych wypieków;

b) prezentacja bogactwa zasobów kulinarnych, artystycznych i tradycji Powiatu Tureckiego;

c) aktywizacja  mieszkańców Powiatu Tureckiego;

d) rozbudowa więzi wewnątrz społeczności lokalnej;

e) promocja i popularyzacja regionalnych tradycji kulinarnych;

f) wyłonienie Koła Gospodyń Wiejskich z realizacją najlepszego przepisu na babkę wielkanocną.

 

§2 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się 31 marca 2023 r. o godz. 9 i kończy się z dniem 31 marca 2023 r.
o godz. 17:00
(czasu polskiego). Jest to jednocześnie czas na dostarczenie konkursowych wypieków do Biura Poselskiego przy ul. Mickiewicza 1A w Turku.

2. Prace zgłoszone przed lub po terminie nie będą brały udziału Konkursie, ze względu na niespełnienie warunków formalnych.

 

§3 ZASADY KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu tradycyjnej babki wielkanocnej.

2. Oceniania będzie przede wszystkim kreatywność, pomysł, wykonanie, nietypowe podejście  do tematu oraz sposób ukazania tradycji na terenie powiatu tureckiego.

3. Przystępując do „Konkursu” Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i  zobowiązuje się do jego przestrzegania, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych
i majątkowych.


§4 UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział Koło Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, których adres siedziby znajduje się na terenie powiatu tureckiego.

3. Osoba reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich (zwana dalej „Reprezentantem”) oświadcza, iż:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

c) jest osobą reprezentującą KGW zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich,

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodzina Organizatora.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest:

Przekazanie wypieków do Biura Poselskiego ul. Mickiewicza 1A, 62-700 Turek w dniu 31 marca 2023 r. w godz. 9-17. Wypieki należy dostarczyć na jednorazowych talerzach/paterach. W momencie zgłoszenia pracy konkursowej, przyniesione wypieki, ozdoby oraz naczynia pozostają do wyłącznej dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 

6. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników przez Organizatora w celach organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

§ 5 NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Nagrodą główną w konkursie jest voucher o wartości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Przewidziano również dwa wyróżnienia – 2x voucher o wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

2. Łączna pula nagród to 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

3. Zgłoszenia konkursowe będą podlegały ocenie jury powołanego przez Organizatora.

4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi publicznie w dniu 1 kwietnia 2022 r. w Biurze Poselskim przy
 ul. Mickiewicza 1A w Turku. 

6. Dodatkowo laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną.

 

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w celu udziału w konkursie, promocji organizatora poprzez publikowanie danych uczestników konkursu i ich wizerunku na profilach społecznościowych Organizatora Konkursu - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm RP  – Ryszarda Bartosika (art. 4 ust. 11 RODO).

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań wideo, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Organizatora Konkursu - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm RP – Ryszarda Bartosika. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Konkursu - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP – Ryszard Bartosik z siedzibą w Turku, ul. Mickiewicza 1A. Kontakt do Organizatora za pośrednictwem Biura Poselskiego Posła na Sejm RP – Ryszarda Bartosika
  z siedzibą w Turku, ul. Mickiewicza 1A oraz tel.887-102-109.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w niniejszym konkursie.
 3. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu oraz danych wizerunkowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia danych, prawo żądania ograniczenie przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu, adresu e-mail, danych wizerunkowych
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału
  w konkursie.